banner-image

Stormflod

1. januar 2019

Nytårets blæsevejr gav forhøjet vandstand flere steder i landet – særligt omkring Roskilde fjord, Odense fjord, den vestlige del af Østersøen og op i Lillebælt.

Skader, der opstår som følge af oversvømmelse fra hav eller fjord er ikke dækket af din forsikring, men de kan blive kategoriseret som ”stormflod” og dermed kan der være dækning via Stormrådet.

Det er Stormrådet alene, der tager stilling til, hvorvidt der er tale om en begivenhed, der falder ind under kategoriseringerne. Normalt går der op til 5 dage, før de har taget stilling til dette.

En stormflodskade bliver opgjort efter Stormrådets regler, og har altså ikke noget med din forsikring hos os at gøre – dog er det en betingelse, at det skaderamte er brandforsikret.

Hvad kan du gøre?

Du skal først og fremmest forsøge at begrænse skaden bedst muligt.

 • Afspær for vandet med håndklæder, sække, plader el.lign.
 • Flyt ting, der står i vand eller er ødelagt af vand til et tørt sted.
 • Få vandet væk,
 • Sæt udtørring i gang: tænd for varmen i de vandskadede rum/luft ud.
 • Igangsæt eventuelle nødreparationer.

Når skaden er sket

Når skaden er sket, skal du selv anmelde skaden direkte på www.stormraadet.dk.

Dette skal ske inden for 2 måneder fra begivenheden, altså senest den 1-3. marts 2019, alt efter hvilken dag stormfloden sker.

Her bliver du guidet igennem anmeldelsen, og du kan godt anmelde skaden, selvom Stormrådet endnu ikke har taget stilling til, om der reelt har været stormflod.

Er der tale om stormflod, bliver skaden opgjort og erstattet efter Stormrådets regler, men selve skadebehandlingen varetages af os - dit forsikringsselskab, der har brandforsikringen.

Vi får automatisk besked om din anmeldelse til Stormrådet, og varetager herefter skadebehandlingen og en evt. bestigelse af skaderne.

Vurderer Stormrådet, at der ikke har været stormflod, får du besked herom via den e-mailadresse, du har tastet ved anmeldelsen.

Kort om Stormflodsordningen

Du kan læse alt om ordningen, reglerne for erstatning og få oplysning om Stormrådets stillingtagen til stormflod på Stormrådets hjemmeside.

Vi har her lavet et kort oprids til dig:

Selvrisiko

Der gælder en særlig selvrisiko for skader på:

Private ejendomme: 5.000 kr.
Fritidshuse: 10.000 kr.
Erhvervsejendomme: 14.000 kr.
Privat indbo i helårsbolig eller fritidshus: 5.000 kr.
Erhvervsløsøre: 14.000 kr.

Der er ingen selvrisiko på skadebegrænsning.

Skaderne registreres i BBR, så snart der er sket udbetaling fra stormflodsordningen.

Skader, der ikke er dækket

Ordningen dækker ikke alt – her er et overblik over de ting, der ikke er omfattet af ordningen. Skaderne på disse ting, er altså for din egen regning:

 • Indirekte tab, fx driftstab, tab lejeindtægt, uafholdt ferie mv.
 • Fast ejendom og løsøre, for hvilket det i almindelighed er muligt at tegne forsikring mod henholdsvis skader forårsaget af stormflod og af oversvømmelse fra vandløb og søer i et forsikringsselskab, der har ret til at udøve forsikringsvirksomhed her i landet, jf. lov om finansiel virksomhed
 • Fast ejendom og løsøre, hvor anden forsikring dækker den pågældende skade
 • Løsøre i kældre og rum under terræn, medmindre disse er godkendt til og anvendes som beboelse. Erstatning kan i disse tilfælde maksimalt udgøre 120.000 kr.
 • Jord
 • Saltskadede afgrøder
 • Fast ejendom, der ligger uden for et dige
 • Diger, kystbeskyttelse og anden form for værn mod vandet
 • Havne- og kajanlæg, bådebroer, badebroer og lign.
 • Haveanlæg, herunder terrasser og trapper, og løsøre og bygninger placeret i haven
 • Garager og carporte, medmindre de deler fundament med eller er en integreret del af en bygning til beboelse og samtidig indeholder tekniske installationer til brug for bygningens drift
 • Både, joller og lign. beliggende i vand eller placeret på strand eller kystbeskyttelse eller anden form for værn mod vandet
 • Trailere, campingvogne, campletter, containere, bortset fra containere til opmagasinering af løsøre i forbindelse med oprydning og genopbygning af en ejendom efter stormflod eller oversvømmelse fra vandløb og søer, skurvogne og lign. samt løsøre placeret heri
 • Badehuse og lign. placeret på strand, kystbeskyttelse eller anden form for værn mod vandet
 • Kiosker, butikker, udsalg og lignende erhverv placeret på strand, kystbeskyttelse eller anden form for værn mod vandet
 • Løsøre placeret på havne- og kajanlæg, strand, kystbeskyttelse eller anden form for værn mod vandet
 • Dyr, bortset fra dyr, der opdrættes i dambrug
 • Løsøre, der tilhører erhvervsvirksomheder, medmindre det er placeret mindst 10 cm over gulvniveau eller terræn, eller der er tale om løsøre, der har en naturlig placering direkte på gulv eller terræn
 • Genhusning – kun for privatpersoner

Ordningen erstatter omkostninger i tilknytning til genhusning, herunder opmagasinering og flytning. Erstatning til genhusning ydes i maksimalt 2 år, og erstatningen kan maksimalt udgøre 12.000 kr. pr. måned. Sker genhusning ved etablering af en midlertidig beboelse på skadesstedet i form af beboelsespavilloner el.lign., kan der ydes et engangsbeløb på maksimalt 24.000 kr. til dækning heraf.

Der ydes kun erstatning for privatpersoners omkostninger til genhusning.

Skimmelsvamp – kun for privatpersoner

Ordningen erstatter omkostninger som følge af skimmelsvamp opstået i forbindelse med stormflod.

Der ydes kun erstatning for privatpersoners omkostninger til skimmelsvamp.

Kontakt os

Har du spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte vores skadeafdeling på tlf.: 33 14 37 48 inden for telefontiden 8.30-16.00

Har du en akut skade uden for vores åbningstid og i weekenden, skal du ringe på 70 21 51 33.