Bestyrelse

Bestyrelsen består af vores kunder

Købstædernes Forsikring er et gensidigt selskab og er dermed ejet af kunderne. Selskabets øverste myndighed – Delegeretforsamlingen – rekrutteres blandt kunderne, og selskabets bestyrelse vælges af og blandt de 35 delegerede. Det er således en forudsætning for at blive medlem af bestyrelsen i Købstædernes Forsikring, at man er kunde i selskabet.

Krav til bestyrelsens medlemmer

Bestyrelsens medlemmer skal både individuelt og som et kollektiv have tilstrækkelig viden, faglige kompetencer, erfaring og indsigt til at kunne forstå virksomhedens aktiviteter og dermed forbundne risici. Dette skaber samtidig det nødvendige grundlag for, at alle bestyrelsens medlemmer kan tage aktivt del i bestyrelsens arbejde og er i stand til at udfordre direktionen i en konstruktiv dialog.

Bestyrelsen ønsker en mangfoldighed, som sikrer en bred vifte af synspunkter og erfaringer, der omfatter uddannelsesmæssig og erhvervsmæssig baggrund i tillæg til kravene i god selskabsledelse om mangfoldighed med hensyn til alder, køn, etnisk herkomst og geografi.

Bestyrelsens kompetencer

Bestyrelsen har vurderet, at det er en forudsætning for efterlevelse af bestyrelsens ansvar og pligter i forhold til selskabets forretningsmodel, selve forsikringsforretningen mv., at en række kompetencer er til stede i bestyrelsen. Derfor har bestyrelsen besluttet, at der til enhver tid skal være kompetencer repræsenteret i bestyrelsen mindst inden for følgende områder:

  • Forsikringsmæssige risici, herunder hensættelsesprincipper, reassurance og langhalet forretning (arbejdsskade m.fl.)
  • Strategi og forretningsmodel, herunder kundegrupper, øvrige stakeholders, produkter, konkurrence-parametre, geografik tilstedeværelse, organisering, partnerskab, outsourcing mv.
  • Risikostyring, herunder risikoappetit, risikoforståelse, lønsomhed.
  • Økonomi, herunder regnskabs- og revisionskendskab, kapitalberedskab mv.
  • Investering, herunder værdipapirkendskab, volatilitet og VaR-principper, afdækningsprincipper, kapitalberedskab og solvens mv.
  • Digitalisering, herunder IT-udvikling, IT-systemer og IT sikkerhed
  • Salg og marketing, herunder distribution, afsætning, branding mv.
  • Lovgivningsmæssige rammer i bredere forstand.

Bestyrelsen gennemfører hvert år en selvevaluering med henblik på at sikre, dels at de nødvendige kompetencer er til stede, dels at bestyrelsens virke fungerer bedst muligt. Såfremt selvevalueringen viser behov for at styrke bestyrelsesmedlemmernes kvalifikationer, er det formandens ansvar at drage omsorg for, at det sker ved efteruddannelse eller anden opgradering af de enkelte bestyrelsesmedlemmer eller ved ændring i bestyrelsens sammensætning.

Bestyrelsesmedlemmer 2021

Bestyrelsen i Købstædernes Forsikring består af 9 bestyrelsesmedlemmer, der har ansvaret for selskabets overordnede ledelse.

Formand

Jens Munk Jensen

Adm. direktør

Næstformand

Thomas Olsen

Adm. direktør

Bestyrelsesmedlem

Helle Schjødt-Bruhn

Bestyrelsesmedlem

Ken Torpe Christoffersen

Advokat

Bestyrelsesmedlem

Martin Leonhard

Glarmester

Bestyrelsesmedlem

Allan Bisgaard

Direktør

Bestyrelsesmedlem - Medarbejderrepræsentant

Kasper Toftkær Hansen

Underwriting

Bestyrelsesmedlem - Medarbejderrepræsentant

Martin Ziegler

Privatskade

Bestyrelsesmedlem - Medarbejderrepræsentant

Claudia Marquard Sønderskov

Kunderådgiver