banner-image

Ledelse

 

Adm. direktør Anders Hestbech

Den øvrige ledelse

Skadesdirektør Torben Bidstrup

Operationsdirektør Morten Schultz Fruergaard

Underwritingdirektør Morten Jepsen

Kommunikations- og marketingdirektør Lise Fink
mail: lfv@kfforsikring.dk

Økonomidirektør Sune Stürup Mikkelsen

Salgsdirektør Torben Moos

Afdelingsdirektør Jura og HR Louise Foldager

 

 

 

Bestyrelse, delegerede og revision

Bestyrelse

Bestyrelsen i Købstædernes Forsikring består af 9 bestyrelsesmedlemmer, der har ansvaret for selskabets overordnede ledelse.

Formand
Adm. direktør Jens Munk Jensen

Næstformand
Adm. dir Thomas Olsen

Bestyrelsesmedlem
Arkitekt Hans Kristian Jensen

Bestyrelsesmedlem
Advokat Ken Torpe Christoffersen

Bestyrelsesmedlem
Glarmester Martin Leonhard

Bestyrelsesmedlem
Direktør Allan Bisgaard

Bestyrelsesmedlem - Medarbejderrepræsentant
Kasper Toftkær Hansen

Bestyrelsesmedlem - Medarbejderrepræsentant
Martin Ziegler Øding

  Bestyrelsesmedlem - Medarbejderrepræsentant
Claudia Marquard Sønderskov

Delegeretforsamlingen

Din garant for kundetilfredshed

 

Netop det, at vi er et gensidigt forsikringsselskab, er en afgørende forskel. Som gensidigt selskab er vi ejet af vore kunder.

Det betyder blandt andet, at vi ikke har aktionærer, som tænker på egne økonomiske interesser. Vi træffer alle vore dispositioner alene med det formål at skabe trygge og tilfredse kunder.

Delegeretforsamlingen består af 35 personer, der alle er valgt af og blandt vores forsikringstagere.

Ud over at vælge formand, næstformand og 4 medlemmer til bestyrelsen står delegeretforsamlingen som forsikringstagernes garant for, at Købstædernes Forsikring forbliver 100% selvejet og dermed fokuseret på kundernes tryghed og tilfredshed.

De delegerede

 1. kreds Advokat Ken Torpe Christoffersen, Helsingør (2013)
 2. kreds Arkitekt Hans Kristian Jensen, Hillerød (1997)
 3. kreds Økonomidirektør Ib Dybdahl Christoffersen, Roskilde (2009)
 4. kreds Direktør Philip Winther Søndergaard, Holbæk (2013)
 5. kreds Direktør Svend Tue Christensen, Ringsted (1998)
 6. kreds Direktør Christian Weidemann, Korsør (1997)
 7. kreds Tømrermester Jacob Larsen, Karrebæksminde (2018)
 8. kreds Trælastdirektør Anders Knud Østergaard, Nykøbing F (2013)
 9. kreds Partner Henrik Vang Olsen, Nakskov (2016)
 10. kreds Direktør Carsten Grønning, Allinge (2016)
 11. kreds Direktør Per Nordvig Nielsen, Svendborg (2013)
 12. kreds Direktør Finn Aarlund Jensen, Odense (2011)
 13. kreds Sikkerhedsleder Lars Simonsen, Vissenbjerg (2009)
 14. kreds Advokat Anne Kaptain, Sæby (2017)
 15. kreds Direktør Søren Wagner Andersen, Blokhus (2005)
 16. Vakant
 17. kreds Teknisk direktør Niels Erik Smith, Nibe (2000)
 18. kreds Direktør Allan Bisgaard, Skive (2015)

19. kreds Konsulent Tonni Jensen, Holstebro (2017)

20. kreds Tømrermester Peter Estrup Ainill, Viborg (2011)

21. kreds Tømrermester Kim Rasmussen, Randers (2016)

22. kreds Økonomi direktør Kenneth Mikkelsen, Rønde (2017)

23. kreds Adm. direktør Carl Henrik Christiansen, Tarm (2013)

24. kreds Ingeniør Frederik Madsen, Silkeborg (2005)

25. kreds Registreret revisor Morten Steen Olsen, Hasselager (2013)

26. kreds Marketingsansvarlig Dorthe Lodahl, Varde (2018)

27. kreds Glarmester Martin Leonhard, Fredericia (1997)

28. kreds Direktør Jens Munk Jensen, Horsens (1998), Formand for delegeretforsamlingen

29. kreds Ejer af Tvis Køkkener Esbjerg, Vibeke Leth Bendorff, Esbjerg (2017)

30. kreds Regnskabschef Jan Schmidt Schønning, Kolding (2003)

31. kreds Systemspecialist Niels Iver Thulstrup, Vojens (2013)

32. kreds Direktør Bent Jørn Jacobsen, Aabenraa (2005)

33. kreds Direktør Thomas Olsen, Vedbæk (2005), Næstformand for delegeretforsamlingen

34. kreds Direktør Anette Maria H. Christensen, København (2016)

35. kreds Helle Schjødt-Bruhn (2019)

 

 

 

Sådan bliver bestyrelse og delegeret forsamling valgt

Efterlevelse af mangfoldighedspolitik, når der skal vælges bestyrelse og Delegeretforsamling

 

Købstædernes Forsikring er et gensidigt selskab og er dermed ejet af kunderne. Selskabets øverste myndighed – Delegeretforsamlingen – rekrutteres blandt kunderne, og selskabets bestyrelse vælges af og blandt de 35 delegerede. Det er således en forudsætning for at blive medlem af bestyrelsen i Købstædernes Forsikring, at man er kunde i selskabet.

Alle kunder i Købstædernes Forsikring har som udgangspunkt mulighed for at blive valgt som medlem af Delegeretforsamlingen, men ledelsen i selskabet har ifølge den finansielle lovgivning pligt til at sikre, at kandidater, der ønsker at opstille til valg, vil kunne opfylde kravene i henhold til både lovgivning og selskabets mangfoldighedspolitik.

Bestyrelsens medlemmer skal både individuelt og som et kollektiv have tilstrækkelig viden, faglige kompetencer, erfaring og indsigt til at kunne forstå virksomhedens aktiviteter og dermed forbundne risici. Dette skaber samtidig det nødvendige grundlag for, at alle bestyrelsens medlemmer kan tage aktivt del i bestyrelsens arbejde og er i stand til at udfordre direktionen i en konstruktiv dialog.

Bestyrelsen ønsker en mangfoldighed, som sikrer en bred vifte af synspunkter og erfaringer, der omfatter uddannelsesmæssig og erhvervsmæssig baggrund i tillæg til kravene i god selskabsledelse om mangfoldighed med hensyn til alder, køn, etnisk herkomst og geografi.

Bestyrelsen har vurderet, at det er en forudsætning for efterlevelse af bestyrelsens ansvar og pligter i forhold til selskabets forretningsmodel, selve forsikringsforretningen mv., at en række kompetencer er til stede i bestyrelsen. Derfor har bestyrelsen besluttet, at der til enhver tid skal være kompetencer repræsenteret i bestyrelsen mindst inden for følgende områder:

 • Forsikringsmæssige risici, herunder hensættelsesprincipper, reassurance og langhalet forretning (arbejdsskade m.fl.)
 • Strategi og forretningsmodel, herunder kundegrupper, øvrige stakeholders, produkter, konkurrence-parametre, geografik tilstedeværelse,
 • organisering, partnerskab, outsourcing mv.
 • Risikostyring, herunder risikoappetit, risikoforståelse, lønsomhed.
 • Økonomi, herunder regnskabs- og revisionskendskab, kapitalberedskab mv. 
 • Investering, herunder værdipapirkendskab, volatilitet og VaR-principper, afdækningsprincipper, kapitalberedskab og solvens mv.
 • Digitalisering, herunder IT-udvikling, IT-systemer og IT sikkerhed
 • Salg og marketing, herunder distribution, afsætning, branding mv. 
 • Lovgivningsmæssige rammer i bredere forstand.

Bestyrelsen gennemfører hvert år en selvevaluering med henblik på at sikre, dels at de nødvendige kompetencer er til stede, dels at bestyrelsens virke fungerer bedst muligt. Såfremt selvevalueringen viser behov for at styrke bestyrelsesmedlemmernes kvalifikationer, er det formandens ansvar at drage omsorg for, at det sker ved efteruddannelse eller anden opgradering af de enkelte bestyrelsesmedlemmer eller ved ændring i bestyrelsens sammensætning.

Revisionsudvalg og revisionschef

Revisionsudvalget

 

I overensstemmelse med de regler, der er fastlagt i bekendtgørelse 1389 af 22. december 2008 om revisionsudvalg i virksomheder, der er underlagt tilsyn af Finanstilsynet, har bestyrelsen for Købstædernes Forsikring nedsat et revisionsudvalg med følgende medlemmer:

 • Ken Torpe Christoffersen, formand
 • Arkitekt Hans Kristian Jensen
 • Adm. direktør Jens Munk Jensen
 • Thomas Olsen

Alle revisionsudvalgets medlemmer er tillige medlemmer af Købstædernes Forsikring bestyrelse.
Bestyrelsen anser Jens Munk Jensen for det uafhængige medlem med kvalifikationer indenfor regnskabsvæsen og/eller revision.

Jens Munk Jensen er af Købstædernes Forsikrings bestyrelse valgt som det uafhængige bestyrelsesmedlem med kvalifikationer inden for regnskabsvæsen eller revision. Jens Munk Jensen er statsautoriseret revisor og været bestyrelsesmedlem i Købstædernes Forsikring siden 2012, samt været medlem af revisionsudvalget, siden 2014.

På den baggrund har bestyrelsen vurderet, at Jens Munk Jensen opfylder kravene om kvalifikationer inden for regnskabsvæsen og revision. Bestyrelsen har endvidere vurderet, at Jens Munk Jensen opfylder kravene om uafhængighed af Købstædernes Forsikring.

Revisionschef

 

Statsautoriseret revisor Jesper Arnum Kofoed er revisionschef for intern revision.